021-26231142     info@omidsepehr.ir    

بیمه آتش سوزی صنعتی

مجموعه: بیمه آتش سوزی

معرفی بیمه نامه

 

منظور از بیمه‌نامه آتش سوزی صنعتی، بیمه‌نامه‌هایی می‌باشد که صرفاً برای کارگاهها، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه محور اصلی صدور بیمه‌نامه، تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه می‌باشد. بدین معنی که بیمه‌گذار می‌بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه، کالای ساخته شده، کالای در جریان ساخت، اثاثیه و لوازم ثابت و همچنین کالای امانی را به تفکیک ذکر نماید و درصورتیکه بیمه‌گذار صورت ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه را ارائه ننماید بیمه‌گر بر اساس نظر کارشناس خود نسبت به تعیین ارزش اقلام بیمه شده اقدام خواهد نمود.
در صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی صنعتی بیمه‌گر می‌بایست توجه بیمه‌گذار را به عدم امکان ارائه پوشش بیمه‌ای ظروف تحت فشار بدون دریافت حق‌بیمه اضافی معطوف نماید. چراکه با توجه به شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، به صراحت جبران خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی مستثنی شده است.
* در بیمه‌نامه‌های صنعتی برای تحت پوشش قراردادن موجودی‌ها می توان از شرایط اظهار نامه‌ای استفاده نمود. همچنین اگر ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار باشد می توان با رعایت اصول مربوطه شرایط ارزش بازسازی و جایگزینی را نیز به بیمه‌گذار ارائه نمود.
در این بیمه‌نامه بازدید اولیه بطور اعم، توسط کارشناس بیمه‌گر ضروری و لازم است. در صورتیکه بتوان واحدهای مختلف ریسکهای صنعتی بخصوص کارخانجات را که از یکدیگر دارای فواصل مناسب طبق شرایط موجود باشند تفکیک نمود می‌توان نرخ هر واحد تفکیک شده مورد محاسبه قرار داد‌.
موارد ذیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد
مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری

بازار هدف

مالکان واحد‌های صنعتی و تولیدی و کارخانجات به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

شرایط و تعهدات

 

تعهدات و خسارات تحت پوشش

1. آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
2. زلزله
3. سیل
4. طوفان
5. سقوط هواپیما
6. خطرات اضافی دیگر

شرایط فسخ قرارداد

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی شده از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو در مواردی منفسخ شود:

الف ) فسخ از طرف بیمه‌گر:
بیمه‌گر در موارد زیر می‌تواند با اخطار 10 روزه بیمه‌نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه‌گذار ارسال کند:
1. در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه از طرف بیمه‌گذار در موعد مقرر (پس از اخطار و تعلیق قرارداد).
2. بعد از هر خسارت. این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت بیمه‌گر متوجه می‌شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است.
3. در صورت خودداری غیر عمدی بیمه‌گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع ( ماده 13 قانون بیمه ).
4. در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه و ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه).
در این صورت بیمه گر حق بیمه، باقیمانده از حق بیمه دریافتی را پس از انقضای 10 روز از تاریخ اعلام خطر مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار محاسبه و مسترد می‌کند.
ب ) فسخ از طرف بیمه‌گذار
به موجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌گذار می‌تواند در هر زمان بیمه‌نامه را فسخ نماید.
در این صورت بیمه‌گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق‌بیمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دریافتی را به بیمه‌گذار مسترد می‌نماید. بیمه‌نامه‌هایی که به نفع ثالث صادر می‌شوند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
ج ) فسخ از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار
1-در صورتیکه قرارداد برای دوره‌های معین ( مثلا" پنج ساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خود به خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2-در مورد انتقال مالکیت مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی.
د ) موارد انفساخ قرارداد بیمه
قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و بخودی خود از هم گسیخته شود :
1. در صورتیکه مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملا" از بین برود که در صورت از بین رفتن مورد بیمه (به طورکامل) وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
2. در صورتی که اجازه عملیات بیمه‌ای از بیمه‌گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیت دار، پروانه کار شرکت بیمه‌ای را کلا" یا برای رشته‌ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می‌شود لغو کنند و به او اجازه ادامه فعالیت ندهند.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

 

مراحل صدور

فرم پرسشنامه که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی او تکمیل و امضاء می‌شود که مبنای بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد. بیمه‌گذار با امضاء برگ پیشنهاد تایید می‌نماید که کلیه سؤالات را مطابق واقعیت پاسخ داده است. پس از آن
پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه‌گر بررسی و در صورتی که مورد بیمه نیاز به بازدید داشته باشد توسط کارشناسان بازدید اولیه از مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه به واحد صدور بیمه‌نامه ارسال می‌شود پس از آن و با انجام محاسبات مربوطه حق‌بیمه به بیمه‌گذار اعلام و پس از واریز حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه صادر می‌گردد.

مدارک مورد نیاز

1. پرسشنامه تکمیل شده
2. مدارک بازدید اولیه
3. فیش واریز حق‌بیمه
تسهیلات در پرداخت حق بیمه
در این بیمه‌نامه حق‌بیمه بر اساس ارزش مواردی که مورد بیمه واقع شده است و نیز خطراتی که بیمه‌گذار درخواست می‌نماید محاسبه می‌گردد.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه

راهنمای دریافت خسارت

 

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر را کتبا و یا شفاها با اخذ تاییدیه از حادثه آگاه سازد. در غیر این‌صورت بیمه‌گر مسئول نخواهد بود. مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به علت حوادثی که خارج از اراده و اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

توجه 1) بیمه‌گذار باید بلافاصله پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه شده را بعمل آورد. مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت صرف می‌کند به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌گر خواهد بود . هزینه‌ای که بیمه‌گذار به منظور جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت مطالبه می‌کند باید با آتش‌سوزی متناسب باشد.
توجه 2) بیمه‌گذار بایستی ثابت کند که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است.
توجه 3) بیمه‌گذار ضمن اعلام خسارت آتش‌سوزی باید چگونگی وقوع حریق ویا شروع حریق را مشخص کند و با توجه به این موضوع است که بیمه‌گر تشخیص خواهد داد آتش‌سوزی در نتیجه تقصیر یا اهمال یا عمد بیمه‌گذار و یا اشخاص ثالث نبوده است.
توجه 4) بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه امکانات لازم به منظور رسیدگی به بیمه‌گر و نمایندگان او را فراهم آورد. اگر بیمه‌گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا کند و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌گر از محل بازدید کنند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌گذار و موجب محرومیت وی از دریافت خسارت خواهد شد.

مدارک اعلام خسارت

1. اصل بیمه‌نامه و ضمائم آن
2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان یا سیل)
4. گزارش کارشناس خسارت
5. گزارش آتش‌نشانی

ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده

 

لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه، تصویر آنرا از طریق دکمه زیر به اکانت پشتیبانی ما در تلگرام ارسال نمایید.

پرسش از ما درباره این بیمه
خانه
خدمات بیمه ای
تلگرام
تماس با ما